دوره های آموزشی زبان و ادبیات فارسی

 این دوره برای دانشجویان زبان و ادبیات فارسی دانشگاه های خارج از کشور طراحی شده است. طول دوره با توجه زمانی که دانشجویان مهمان دانشگاه گیلان هستند ممکن است از دو هفته تا یک نیمسال تحصیلی متغیر باشد. برنامه درسی این دانشجویان توسط گروه زبان و ادبیات فارسی تعیین می شود. با توجه به نیاز زبانی دانشجویان، درس هایی نیز از حوزه آموزش زبان فارسی در برنامه آنها وجود خواهد داشت.