دوره های دانش افزایی استادان زبان و ادبیات فارسی

این دوره برای ارتقاء دانش علمی استادان و مدرسان زبان و ادبیات فارسی کشورهای دیگر طراحی شده است. محتوای دوره و نیز طول دوره براساس نیاز و زمان حضور این افراد تعیین خواهد شد.