آشنایی با مرکز

شورای علمی

 ردیف    

نام اعضا

تخصص

 

 

1

 

 

دکتر فیروز فاضلی

مدیر گروه زبان و ادبیات فارسی،

زبان و ادبیات فارسی

2

دکتر معصومه غیوری

سرپرست مرکز،

زبان و ادبیات فارسی

 


3


دکتر علی صفایی سنگری

رئیس دانشکده ادبیات و علوم انسانی،

زبان و ادبیات فارسی

 


4

دکتر علیرضا نیکویی

دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی،

زبان و ادبیات فارسی

 


5

دکتر عبدالرضا تحریری

استادیار گروه زبان و ادبیات انگلیسی

آموزش زبان