بستن
FA EN AR RU FR CHI

دوره آموزش دانشگاهی زبان فارسی

دوره آموزش دانشگاهی زبان فارسی


این دوره برای افرادی طراحی شده است که قصد ادامه تحصیل در دانشگاه های ایران را دارند و در سه سطح پایه، میانی و پیشرفته ارائه می شود. طول هر دوره سه ماه است. دوره تخصصی هر رشته نیز تحت عناوین فارسی برای دانشجویان رشته های علوم انسانی، فارسی برای دانشجویان رشته های فنی و مانند این بر اساس رشته ای که دانشجو درس خواهد خواند همزمان با دوره پیشرفته به صورت تکدرس برگزار می گردد.

این دانشجویان باید در امتحان تعیین سطح دانش زبان فارسی شرکت کنند بجز اینکه تمایل داشته باشند از دوره پایه آغاز کنند.

در پایان هر دوره، به زبان آموزان گواهی شرکت در دوره و گذراندن دوره داده می شود.

 دوره پایه

این دوره در 10 هفته آموزشی برگزار می گردد.


 

 دوره میانی

این دوره در 10 هفته آموزشی برگزار می گردد.

 

 

دوره پیشرفته

این دوره در 10 هفته آموزشی برگزار می گردد.